Hwb i sgiliau adeiladu yn Ninas-Ranbarth Leeds Cyllid sgiliau gwerth miliynau o bunnoedd wedi’i sicrhau, diolch i CITB

Ionawr 2020

Am fod CITB wedi ymyrryd, mae rhanbarth yng ngogledd Lloegr wedi sicrhau cyllid gwerth miliynau o bunnoedd i gynorthwyo cyflogwyr adeiladu â chost eu hyfforddiant.

Cafodd Dinas-Ranbarth Leeds y cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar ôl i ymchwil CITB ddangos bod bwlch clir mewn sgiliau yn yr ardal. Cafodd y cais am gyllid Ewropeaidd ei ysgogi gan ddau ddarn o ymchwil gan CITB. Dangosodd y darn cyntaf yr holl waith sydd ar y gweill yn y rhanbarth, a dangosodd yr ail ddarn y bwlch rhwng y cyflenwad sgiliau a’r galw am sgiliau. Llywiodd canfyddiadau’r adroddiad gynllun economaidd strategol Dinas-Ranbarth Leeds, a gwnaeth y cynllun hwn dynnu sylw at yr angen i wneud y diwydiant adeiladu’n ddiwydiant â blaenoriaeth i’r ardal.

Gweithiodd CITB yn agos gyda’r Bartneriaeth Menter Lleol i godi ymwybyddiaeth o anghenion cyflogwyr adeiladu yn y rhanbarth a chodi’r proffil fel bod y rhai yn yr awdurdod cyfun yn gallu sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r diwydiant adeiladu wrth fuddsoddi mewn sgiliau.

Mae’r cyllid yn golygu y gall cyflogwyr bellach gael hyd at 40% o gost eu hyfforddiant. Mae hyn ar ben y grantiau sydd ar gael gan CITB.

Un cwmni sydd wedi elwa yw Peter Duffy Ltd, cwmni peirianneg sifil yn Wakefield. Sylweddolodd y cwmni y byddai hyfforddi ei reolwyr a’i oruchwylwyr i nodi symptomau cynnar salwch meddwl ymhlith ei gyflogeion o fudd i bawb.

Dywedodd Melissa Stead o’r cwmni: “Rydym yn teimlo bod yr hyfforddiant yn angenrheidiol, yn enwedig am mai dynion sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu’n bennaf a’r diwydiant sydd fwyaf cysylltiedig â hunanladdiad ymhlith dynion. Mae’r cyllid yn helpu i gefnogi hyfforddiant nad yw’n cael ei ystyried yn ‘hanfodol’ ac a all gael ei ddiystyru weithiau.”

Rydym yn teimlo bod yr hyfforddiant yn angenrheidiol, yn enwedig am mai dynion sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu’n bennaf a’r diwydiant sydd fwyaf cysylltiedig â hunanladdiad ymhlith dynion. Mae’r cyllid yn helpu i gefnogi hyfforddiant nad yw’n cael ei ystyried yn ‘hanfodol’ ac a all gael ei ddiystyru weithiau.

MELISSA STEAD

Peter Duffy Ltd

Mae staff o bob adran a lefel yn Peter Duffy Ltd wedi cael hyfforddiant sy’n codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, ac mae’r rhaglen wedi cael ei hestyn i staff ar safleoedd, gan gynnwys rheolwyr, goruchwylwyr a gweithwyr.

Mae’r cwmni’n cael ei gefnogi gan The Skills Service sy’n cael ei ddarparu gan Gonsortiwm Colegau Gorllewin Swydd Efrog (WYCC).

Dywedodd Jeremy Wright, Rheolwr Partneriaethau’r rhanbarth: “Rydym yn gweithio i nodi anghenion o ran sgiliau ac yn chwilio am atebion wedi hynny er mwyn eu diwallu. Rydym yn falch bod gennym gysylltiadau cryf â phartneriaethau menter lleol a sefydliadau partner eraill fel ein bod, gyda’n gilydd, wedi sicrhau canlyniad sydd â manteision eang i gyflogwyr yn yr ardal.”

Mae CITB bellach yn gweithio gydag WYCC ar gam nesaf y broses buddsoddi mewn hyfforddiant, sef y prosiect Let’s Talk Real Skills

Erthyglau cysylltiedig