Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy

Ionawr 2020

Mae Ysgol y Gadwyn Gyflenwi’n fenter arloesol sy’n cael ei harwain gan y diwydiant. Mae’n ceisio gwella gwybodaeth a sgiliau’r rhai sy’n gweithio yn yr amgylchedd adeiledig, ac mae’n cael effaith fawr.

Mae’r Ysgol yn gwella gwybodaeth miloedd o ddysgwyr am faterion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiant adeiladu, a hynny mewn ffordd ymgysylltiol ac effeithiol. Mae’r porth dysgu ar-lein, sydd ar gael yn rhad ac am ddim, yn addasu i anghenion dysgwyr fel ei fod wedi’i deilwra i’r unigolyn. Mae digwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal hefyd lle gall cyflogwyr drafod pynciau megis Tegwch, Cynhwysiant a Pharch ac adeiladu oddi ar y safle.

Mae CITB a’r diwydiant wedi buddsoddi yn yr Ysgol, sy’n enghraifft o’r hyn y gellir ei wneud drwy gydweithio i fynd i’r afael â heriau mawr, megis newid yn yr hinsawdd, yr economi gylchol a gwastraff plastig.

Mae porth yr Ysgol yn cynnwys adnoddau dysgu ar amrywiaeth fawr o bynciau sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu. Maent yn canolbwyntio’n benodol ar faterion sy’n dod i’r amlwg megis lleihau carbon a Modelu Gwybodaeth am Adeiladu.

Mae 96 o gyflogwyr yn ymwneud â’r Ysgol fel partneriaid ariannu. Maent yn sicrhau bod ei chynnwys ar gael yn rhad ac am ddim i gyflogwyr ac isgontractwyr bob amser a’i fod yn berthnasol i anghenion y diwydiant, nawr ac yn y dyfodol.

Mae Julia Barrett, Prif Swyddog Cynaliadwyedd Willmott Dixon, yn awgrymu bod yr ysbryd cydweithredol hwn yn gwthio’r diwydiant cyfan yn ei flaen:

“Mae bod â phartneriaid yn y gadwyn gyflenwi sy’n deall y materion sy’n gysylltiedig â datblygu cynaliadwy yn hanfodol. Y ffaith amdani yw na allwn gyflawni ein huchelgeisiau ein hunain o ran cynaliadwyedd hebddynt. Drwy gydweithio â phartneriaid eraill yr Ysgol, gallwn gefnogi eu dysgu’n fwy effeithlon ac effeithiol, a fydd yn arwain at fwy o effaith yn gyflymach ar draws y diwydiant.”

Mae’r diddordeb sy’n parhau i gael ei ddangos, ac sy’n cael ei ddangos mwy a mwy, gan gwmnïau ledled y DU yn dangos yr effaith y mae’r Ysgol yn ei chael. Yn 2019, roedd 41% yn fwy o gwmnïau yn defnyddio adnoddau dysgu ar-lein yr Ysgol o gymharu â 2018, a gwelwyd cynnydd o 21% yn nifer yr asesiadau a wnaed. Mae hyn yn cyfateb i bron 6,500 o fusnesau unigryw, gan gynnwys bron 5,000 o fusnesau bach a chanolig a 14,000 o ddysgwyr ar y cyfan.

O’r cwmnïau sy’n defnyddio’r Ysgol, dywedodd bron hanner ei bod wedi’u helpu i leihau costau. Dywedodd dau gwmni allan o bump ei bod wedi’u helpu i ennill busnes newydd, a dywedodd traean ohonynt ei bod wedi’u helpu i leihau eu hôl troed carbon.

Mae Dale Turner, Cyfarwyddwr Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi yn Skanska, yn un o hyrwyddwyr brwd yr Ysgol oherwydd yr effaith ar ddysgwyr yn ei sefydliad a’r effaith ar y busnes hefyd:

“Mae Ysgol y Gadwyn Gyflenwi wedi mynd o nerth i nerth ers iddi gael ei chreu yn 2012. Erbyn hyn, yr Ysgol yw prif adnodd y DU i ymgysylltu â chyflenwyr ynghylch cynaliadwyedd. Byddwn yn annog y rhai sy’n rhan o’r gadwyn gyflenwi i ddefnyddio adnoddau’r Ysgol i’w helpu, ble bynnag y maent ar eu taith gynaliadwyedd. Maent ar gael yn rhad ac am ddim.”

“Mae Ysgol y Gadwyn Gyflenwi wedi mynd o nerth i nerth ers iddi gael ei chreu yn 2012. Erbyn hyn, yr Ysgol yw prif adnodd y DU i ymgysylltu â chyflenwyr ynghylch cynaliadwyedd. Byddwn yn annog y rhai sy’n rhan o’r gadwyn gyflenwi i ddefnyddio adnoddau’r Ysgol i’w helpu, ble bynnag y maent ar eu taith gynaliadwyedd. Maent ar gael yn rhad ac am ddim.”

DALE TURNER

Cyfarwyddwr Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi yn Skanska

Derbyniodd Shaun McCarthy, un o gyfarwyddwyr yr Ysgol, OBE gan Ei Mawrhydi’r Frenhines am ei waith ar gynaliadwyedd yn ystod y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Mae’n dweud ei fod yr un mor falch â phawb arall o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan yr Ysgol:

“Mae gwelliannau mesuradwy a pherfformiad busnesau ar draws y diwydiant yn dangos yr effaith y mae’r Ysgol yn ei chael. Mae’n defnyddio pŵer dros 90 o fusnesau mawr i gyflwyno dysgu ar raddfa nad ydym wedi’i gweld erioed o’r blaen yn y diwydiant. Mae’r Ysgol hefyd wedi’i chydnabod gan grŵp o arbenigwyr ar gaffael cynaliadwy o fwy na 40 o wledydd fel enghraifft o arfer gorau’n fyd-eang. Mae’n gyflawniad rhyfeddol mewn diwydiant sy’n dibynnu ar gynaliadwyedd, ystwythder ac arloesedd.”

Dyma ragor o wybodaeth am Ysgol y Gadwyn Gyflenwi.

Erthyglau cysylltiedig