Ariannu llwyddiant

Ionawr 2020

Mae’r Gronfa Sgiliau Adeiladu’n cefnogi’r broses o ddatblygu canolfannau hyfforddiant ar y safle.

Mae’r canolfannau’n helpu i hyfforddi’r rhai sydd wedi bod yn ddi-waith yn hirdymor a’r rhai sy’n ystyried newid gyrfa i yrfa yn y diwydiant adeiladu. Flwyddyn ers iddi gael ei sefydlu, mae’r Gronfa’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol – yn Lloegr, mae’n datblygu 25 o ganolfannau hyfforddiant ar y safle sy’n mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau ac sy’n croesawu pobl sy’n perthyn i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, megis dysgwyr annhraddodiadol a’r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith. Mae’r canolfannau’n helpu i greu gweithlu sy’n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac yn cynnig lleoliadau a chyflogaeth barhaol yn y diwydiant i unigolion.

Creu canolfannau ar y safle

Cafodd y Gronfa, sy’n werth £20 miliwn, ei sefydlu ym mis Hydref 2018 i hyfforddi gweithlu parod ar gyfer y safle at ddibenion diwallu anghenion diwydiant adeiladu’r DU. Mae £17/18 miliwn wedi dod o’r Adran Addysg a £3 miliwn wedi dod o CITB. Mae wedi helpu i greu 25 o ganolfannau hyfforddiant ar y safle newydd ledled y wlad. Ym mis Rhagfyr 2019, dywedodd UK Construction Online fod y Gronfa fel petai’n cael effaith gadarnhaol ar y diwydiant fel cyfanwaith.

Pontio’r bwlch

Rhagwelir y bydd y diwydiant adeiladu’n tyfu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae’r Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu’n awgrymu y bydd angen llenwi dros 168,500 o swyddi. Drwy recriwtio’r rhai â chefndiroedd amrywiol, mae’r Gronfa’n ymdrechu mwy a mwy i bontio’r bwlch hwn. Mae Vill Powell, Hwylusydd Cyrsiau yn The Building Block yn Sheffield, yn helpu i redeg a rheoli’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu. Mae’n disgrifio’r Gronfa fel “y mwyaf buddiol i unigolion a’r mwyaf gwerthfawr yn nhermau profiad.” Mae Vill yn falch mai’r cynllun yw “y mwyaf llwyddiannus yn nhermau sicrhau cyflogaeth.”

Creu cyfleoedd

Ystyriwch Colin Reeves, sy’n gweithio i Orsaf Bŵer Battersea. Mae ei brofiad yn dangos manteision go iawn y Gronfa. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Gweithredwr Peiriannau Codi yn Battersea. Mae wedi dal swyddi gwahanol yn ystod ei fywyd. Mewn gwirionedd, roedd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu’n gynharach yn ystod ei oes waith, ond gadawodd y diwydiant i ymuno â’r Post Brenhinol. Wrth sôn am ddychwelyd i’r diwydiant adeiladu, dywedodd Colin “penderfynais ddod yn ôl i rywbeth cyfarwydd, ac mae’r hyfforddiant hyd yn hyn wedi codi fy hyder i wneud rhywbeth nad wyf erioed wedi’i wneud o’r blaen. Byddwn yn annog unrhyw un i dderbyn hyfforddiant.”

Yn y cyfamser, mae Amir Ghotbi yn Sheffield wedi’i chymharu â drws sy’n agor i gyfleoedd di-rif. Dywedodd “mae’r sefyllfa hon yn debyg i allwedd. Mae’r Gronfa wedi gwella’r rhan fwyaf o bethau yn fy mywyd, ac mae fel petai gennych ryddid.”

“I decided to come back to something I knew, and the training I’ve received so far has given me the confidence to do something I’ve never done before. I would recommend taking up training to anybody.”

Colin Reeves

Hoist Driver, Battersea Power Station

Sicrhau canlyniadau, grymuso pobl

Mae’r Gronfa’n sicrhau canlyniadau, ac mae’r rhai sydd wedi cymryd rhan yn ei chynlluniau hyfforddi eisoes yn sicrhau swyddi. Erbyn hyn, mae 13,000 o unigolion mewn cyflogaeth ac yn barod ar gyfer y safle, ac mae 3,900 o unigolion mewn cyflogaeth barhaol. Roedd Davey Allen yn fecanydd o Sheffield, ac mae ei stori’n taflu goleuni ar fanteision ymarferol y Gronfa. Pan oedd yn 23 oed, roedd wedi diflasu ac am newid gyrfa. Diolch i’w frawd, a oedd eisoes yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, ymunodd Davey â’r cwrs yn The Building Block yn Sheffield. Erbyn hyn, mae wedi cymryd yr hyfforddiant i mewn ac wedi elwa ohono drwy gael profiad o grefftau newydd wrth ddysgu ar yr un pryd.

Diolch i’r Gronfa, mae llawer o weithwyr newydd yn cael hyfforddiant i ymuno â’r diwydiant adeiladu a theimlo wedi’i rymuso. Er bod ganddynt gefndiroedd gwahanol, maent i gyd wedi gweld gwerth mewn swyddi adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Sgiliau Adeiladu, cliciwch yma.

Erthyglau cysylltiedig