Buddsoddi mewn dyfodol digidol

Ionawr 2020

Mae angen bod yn ystwyth, bod â meddwl agored, bod yn amyneddgar a chael cyllid i newid ar unrhyw gyflymder mewn unrhyw sector. Drwy fuddsoddi mewn datblygu technolegau newydd, mae CITB yn gobeithio helpu sefydliadau i baratoi’n well ar gyfer sicrhau eu busnesau at y dyfodol, tyfu eu cronfeydd talent a datblygu sgiliau eu gweithluoedd presennol.

Paratoi’r tir ar gyfer arloesi yn y diwydiant
Mae comisiwn Dysgu Trochol CITB yn rhoi £3.15 miliwn i saith prosiect, ac mae hyn eisoes yn cael effaith ar ddeilliannau dysgu a’r gallu i gofio gwybodaeth.

Cafodd y prosiectau eu dewis nid yn unig am eu hymagweddau craff at ddysgu ond hefyd am eu potensial i gael eu mabwysiadu ar draws y diwydiant. Am nad yw uwch-arweinwyr yn y diwydiant yn gwybod sut i integreiddio technolegau newydd i ategu eu strategaethau hyfforddi, roedd yn bwysig bod CITB yn ariannu prosiectau a allai ddangos bod gwneud hynny’n hawdd.

Mae Marcus Bennett, Arweinydd Sgiliau yn y Dyfodol ac Arloesi yn CITB, yn dweud bod amrywiaeth y prosiectau sy’n cael eu hariannu yn golygu y bydd y buddsoddiad yn sicrhau ystod o fanteision tymor byr a thymor hir i’r diwydiant:

“Rydym yn treialu sawl modiwl hyfforddiant ar draws ystod o feysydd sgiliau. Felly, dylem feithrin dealltwriaeth dda o’r hyn sy’n gweithio’n dda, ym mha sefyllfaoedd. Mae’r adborth ar dreialon cynnar yn dda a, chyda misoedd i fynd o hyd, mae’r comisiwn eisoes yn darparu hyfforddiant a fydd o fudd i gyflogwyr.”

Bydd prosiect CONVERT Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn cyflwyno hyfforddiant dysgu trochol i’r diwydiant mewn ffordd gynaliadwy y gellir ei hehangu, a hynny drwy chwe chanolfan ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Yn ôl Bennett, mae CONVERT yn enghraifft o CITB yn creu ac yn ariannu prosiectau er mwyn cael effaith gadarnhaol ar y diwydiant, nawr ac yn y dyfodol:

“Rydym yn teimlo’n gadarnhaol iawn am yr hyn y mae CONVERT yn ei gynnig drwy agor canolfannau hygyrch â’r cyfarpar, y feddalwedd a’r modiwlau hyfforddiant diweddaraf. Rydym yn cynnig ffordd risg isel a chost isel i uwch-arweinwyr a rheolwyr hyfforddiant roi cynnig ar y technolegau newydd hyn a phenderfynu sut mae’r datblygiadau hyn yn cyd-fynd â’u strategaethau hyfforddi.”

Buddsoddi er mwyn helpu’r diwydiant i arbed arian
Mae cymelliadau arbed costau datblygu rhaglenni lle nad oes angen i gyflogeion adael safleoedd adeiladu yn galonogol. Rydym yn lleihau’r amser addysgu ac yn gwella’r gallu i gofio drwy roi hyfforddiant cychwynnol lle nad oes angen y cyfarpar ffisegol na bod ar y safle o reidrwydd. Mae hyn hefyd yn golygu llai o risg wrth hyfforddi am fod unigolion yn gallu ymbaratoi mewn amgylcheddau heb risgiau.

Bydd prosiect BAM Nuttall yn defnyddio llechi i leihau’r amser addysgu a gwella’r gallu i gofio gwybodaeth yn ystod hyfforddiant cynefino ar safleoedd adeiladu priffyrdd. Dychmygwch: timau adeiladu priffyrdd, â thechnoleg mewn llaw, yn arolygu risgiau a pheryglon i iechyd a diogelwch mewn amser real drwy gyfeirio at gynnwys sy’n ymdrin â phynciau megis mynedfeydd ac allanfeydd, ardaloedd gwaharddedig, pobl, peiriannau a sgaffaldiau.

Yn ôl Susan Fletcher, Rheolwr Sgiliau BAM Nuttall, mae profion maes cychwynnol eisoes wedi bod yn gadarnhaol:

“Rydym yn awyddus iawn i ymchwilio i ffyrdd newydd o ddarparu’r hyfforddiant cynefino pwysig hwn. Gyda’r feddalwedd hon a’r llechi hyn, rydym bellach yn gallu dod ag unigolion allan o amgylchedd dosbarth a rhoi hyfforddiant cynefino trochol, ymgysylltiol a chynhwysfawr iddynt. Yn bwysig, mae’r gwaith cwrs, y cynnwys a’r hyfforddiant yn yr ieithoedd sy’n cael eu siarad fwyaf ar y safle, sy’n golygu bod yr hyfforddiant yn fwy cynhwysol ac nad oes neb ar ei ôl.”

Mae Marcus Bennett yn barod i gyfaddef na fydd dysgu trochol na thechnolegau newydd yn apelio at bawb ac na fyddant yn ateb i bob problem ond, gan amlaf, nid yw technegau hyfforddi traddodiadol yn gwneud hynny chwaith. Yn ôl Marcus, mae “cymaint o enghreifftiau gwych o’r diwydiant yn arwain y ffordd. Rhan o’n swydd yn CITB yw bod yn barod i ariannu newyddbethau sydd â’r potensial i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cymryd risg na fyddai’n bosibl i fusnes bach a chanolig nodweddiadol yn y gadwyn gyflenwi ei chymryd a dangos gwerth mabwysiadu ffyrdd newydd o wneud pethau.”

Rhan o’n swydd yn CITB yw bod yn barod i ariannu newyddbethau sydd â’r potensial i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cymryd risg na fyddai’n bosibl i fusnes bach a chanolig nodweddiadol yn y gadwyn gyflenwi ei chymryd a dangos gwerth mabwysiadu ffyrdd newydd o wneud pethau.

MARCUS BENNETT

Arweinydd Sgiliau yn y Dyfodol ac Arloesi yn CITB

Paratoi gweithlu’r dyfodol
Mae’r comisiwn yn ymateb i ymchwil CITB a dynnodd sylw at y ffaith bod dysgu trochol yn rhywbeth allweddol sy’n galluogi’r diwydiant adeiladu i foderneiddio hyfforddiant. Nododd yr ymchwil fod potensial i ddenu mwy o bobl iau sydd wedi tyfu i fyny yn yr oes ddigidol i’r gweithlu a dod o hyd i ffyrdd o hyfforddi mwy o bobl, i lefel uwch, yn gyflymach, lle mae’r wybodaeth honno’n cael ei chofio’n well.

Yn ôl Lance Chatfield, sy’n arwain prosiect City College yn Plymouth, nid yw myfyrwyr ‘cenhedlaeth alffa’ yn elwa o amgylchedd dysgu traddodiadol. Mae hyn wedi’i brofi drwy gyflwyno’r defnydd o rith-wirionedd yn ystod hyfforddiant cynefino sydd wedi arwain at welliant sylweddol, sef cynnydd o 400% yn yr hyn sy’n cael ei gofio.

Mae rhai o’r sefydliadau adeiladu sy’n ymwneud â’r comisiwn yn cynnwys:
Bylor; Berkeley Group; Morgan Sindall Group; BAM Nuttall; Balfour Beatty; Y Sefydliad Adeiladu Siartredig; CECA; Bouygues; Galliford Try; Interserve; Lovell Homes; Kier Living; Willmott Dixon; VolkerWessels UK; McAvoy; Skanska; Laing O’Rourke; Aecom; Legal & General Homes.

PAULEY and the TunnelSkills project
PAULEY and the TunnelSkills project

Erthyglau cysylltiedig