Mae cenhadaeth CITB i ddenu talent i’r diwydiant adeiladu yn cael ei hadfywio gydag ymgyrch ar raddfa fawr i newid barn pobl ifanc amdano

Ionawr 2020

Cafodd ymgyrch Future Made ei threialu yn ystod yr haf y llynedd, ac mae’n cael ei chyflwyno’n raddol ar y cyfryngau cymdeithasol o fis Chwefror.

Mae’r angen i newid barn am y diwydiant yn glir – dangosodd ymchwil fwyaf diweddar CITB fod saith allan o 10 o bobl ifanc yn gweld gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn anneniadol.

Bwriad Future Made yw cael effaith fawr drwy adrodd straeon cadarnhaol o bobl yn llwyddo yn y diwydiant.

Fodd bynnag, nid yw’n ateb ar ei ben ei hun. Dim ond un llinyn ydyw o Strategaeth Gyrfaoedd CITB, sy’n cysylltu’r canlynol â’i gilydd:

– Rhoi’r wybodaeth gywir a chyflwyno’r llwybrau cywir i bobl ifanc er mwyn iddynt ymuno â’r diwydiant adeiladu, a hynny drwy Am Adeiladu
– Ysbrydoli’r rhai a all ymuno â’r diwydiant drwy’r gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau
– Ymchwilio er mwyn sicrhau darpariaeth profiad gwaith well ledled y wlad
– Rhoi grantiau er mwyn helpu cyflogwyr o bob maint i dderbyn prentisiaid
– Ariannu gweithgareddau a threialon er mwyn gwella amrywiaeth ceisiadau i wneud prentisiaethau adeiladu ac ymdrin â meysydd o angen
– Recriwtio unigolion sy’n perthyn i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol drwy fentrau megis Llwybrau i Adeiladu

Bydd Future Made yn cael ei lansio fesul cam. Drwy wneud hyn, gall CITB barhau i ddysgu o’r ymgyrch a’i mireinio fel ei bod yn cael yr effaith fwyaf ar ei gynulleidfaoedd targed.

Hefyd, bydd ymgyrch ar wahân sy’n dwyn logo Am Adeiladu yn cael ei chynnal ym mis Chwefror a mis Mawrth er mwyn rhoi gwybodaeth am brentisiaethau adeiladu i bobl ifanc. Bydd yn cysylltu â gwasanaethau gyrfaoedd cenedlaethol, gwefannau swyddi a chyrff proffesiynol.

Dywedodd Stephen Cole, Pennaeth y Strategaeth Gyrfaoedd yn CITB:

“Rydym yn gwybod mai ffordd fawr o sicrhau dyfodol y diwydiant adeiladu yw newid barn pobl ifanc amdano. Mae’n gam hanfodol i sicrhau bod y goreuon a’r mwyaf disglair o farn debyg i ni, sef bod gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn ddewis gwych. Bydd y gwaith hwn yn cymryd amser, ond dylai ein hymagwedd, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ynghyd ag ystod o ymyriadau gwahanol ond cysylltiedig, wneud gwahaniaeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

Y gwahaniaeth rhwng Future Made ac Am Adeiladu

Cynlluniwyd Future Made i wella barn pobl ifanc, eu rhieni a’r rhai sy’n dylanwadu arnynt am yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. Bydd unrhyw un sy’n gweld Future Made ac am gael rhagor o wybodaeth ei gyfeirio at Am Adeiladu. Bydd unrhyw un sy’n mynd i Future Made ac am gael rhagor o wybodaeth yn cael ei gyfeirio at Am Adeiladu.

Mae Am Adeiladu’n rhoi gwybodaeth angenrheidiol i bobl sydd eisoes yn frwd dros ymuno â’r diwydiant er mwyn iddynt wella eu dealltwriaeth o swyddi gwahanol yn ogystal â’r llwybrau i’w dilyn.

Erthyglau cysylltiedig