Sicrhau bod lleisiau’r diwydiant yn cael eu clywed

Ionawr 2020

Aeth dros 1,000 o gyflogwyr i 21 o sioeau teithiol CITB yn ystod yr hydref y llynedd, lle gwnaethant ddweud eu dweud am y problemau sydd bwysicaf iddynt o ran sgiliau.

Mae’r digwyddiadau’n ffordd i gyflogwyr gael gwybod am broblemau newydd a phroblemau sy’n dod i’r amlwg o ran sgiliau, yn ogystal â chlywed enghreifftiau o sut mae eu cymheiriaid wedi gwneud defnydd cadarnhaol o grantiau a chyllid gan CITB. Mae hefyd yn ffordd i CITB gael gwybod ym mhle yr hoffai cyflogwyr weld mwy neu lai o fuddsoddiad a gweithgarwch er mwyn i’r wybodaeth honno gael ei chynnwys yn ei gynlluniau, a fydd yn cael eu rhannu ym mis Ebrill.

Cafodd y digwyddiadau eu cynnal ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, o Inverness yng ngogledd yr Alban i Plymouth yn ne-orllewin Lloegr.

Dywedodd Jim Young, aelod o Gyngor yr Alban: “O safbwynt rhywun sy’n talu’r Lefi, mae’r sioeau teithiol yn bwysig er mwyn i bobl allu dod ynghyd a rhannu safbwyntiau a syniadau.”

Dywedodd Annie Summun, Prif Swyddog Gweithredol Kiesel, cwmni adeiladu yn Llundain: “Roedd y digwyddiad yn gyfle da i rwydweithio a chael gwybod am yr holl gyfleoedd i gael hyfforddiant oherwydd, gan amlaf, nid ydym yn gwybod amdanynt i gyd.”

Rhannwyd adborth ar y Lefi, sut mae’r arian yn cael ei fuddsoddi, beth sydd ei angen ar y diwydiant gan CITB a beth mae’r diwydiant am ei gael gan CITB. Roedd y sioe deithiol hefyd yn gyfle i sicrhau bod lleisiau cyflogwyr yn cael eu clywed.

Dywedodd Bryony Playford wrth siarad ar ran Wates: “Mae CITB wir wedi fy helpu i wella fy nealltwriaeth o’r diwydiant.”

Dywedodd Steve Hammond o Anderson: “Fel cyflogwyr, mae’n bwysig bod gennym lais. Gallaf gwyno yn ogystal â sôn am y pwyntiau da.”

Mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau

Gyda thri chwarter o gyflogwyr yn dweud eu bod yn ei chael hi’n anodd cyflogi staff â sgiliau addas, mae’r sioeau teithiol yn gyfle i gynnig syniadau newydd a galluogi aelodau o’r diwydiant adeiladu i ymgysylltu â’i gilydd a helpu ei gilydd. Gallent hefyd gael gwybod ym mha ffyrdd y mae CITB yn cynnig cymorth ac yn helpu i symud y diwydiant yn ei flaen.

Ymchwiliwyd i bwnc arall, sef amrywiaeth o fewn y diwydiant. Byddai gweithlu amrywiol yn helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau ac annog darpar gyflogeion i ddewis gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Yn ystod y diwrnod, roedd cyfleoedd hefyd i gyflogwyr siarad a chysylltu ag unigolion allanol â gwybodaeth arbenigol am y diwydiant, a hynny wrth stondinau marchnad. Rhoddwyd cyngor ar bynciau a oedd yn cynnwys caffael, contractio ac ennill wrth dendro.

Y dyfodol

Yn dilyn llwyddiant y sioeau teithiol yn yr hydref, mae disgwyl i sioeau teithiol i gyflogwyr ddechrau cael eu cynnal yn y gwanwyn, a hynny ar 18 Mawrth yn Llundain. Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ledled Prydain Fawr tan 13 Mai.

O safbwynt rhywun sy’n talu’r Lefi, mae’r sioeau teithiol yn bwysig er mwyn i bobl allu dod ynghyd a rhannu safbwyntiau a syniadau.

JIM YOUNG

aelod o Gyngor yr Alban

Mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau

Gyda thri chwarter o gyflogwyr yn dweud eu bod yn ei chael hi’n anodd cyflogi staff â sgiliau addas, mae’r sioeau teithiol yn gyfle i gynnig syniadau newydd a galluogi aelodau o’r diwydiant adeiladu i ymgysylltu â’i gilydd a helpu ei gilydd. Gallent hefyd gael gwybod ym mha ffyrdd y mae CITB yn cynnig cymorth ac yn helpu i symud y diwydiant yn ei flaen.

Ymchwiliwyd i bwnc arall, sef amrywiaeth o fewn y diwydiant. Byddai gweithlu amrywiol yn helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau ac annog darpar gyflogeion i ddewis gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Yn ystod y diwrnod, roedd cyfleoedd hefyd i gyflogwyr siarad a chysylltu ag unigolion allanol â gwybodaeth arbenigol am y diwydiant, a hynny wrth stondinau marchnad. Rhoddwyd cyngor ar bynciau a oedd yn cynnwys caffael, contractio ac ennill wrth dendro.

Y dyfodol

Yn dilyn llwyddiant y sioeau teithiol yn yr hydref, mae disgwyl i sioeau teithiol i gyflogwyr ddechrau cael eu cynnal yn y gwanwyn, a hynny ar 18 Mawrth yn Llundain. Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ledled Prydain Fawr tan 13 Mai.

Gallwch drefnu’ch lle yma:

Erthyglau cysylltiedig