Mae ein Chwech Mawr yn ymwneud â sicrhau ein bod yn y siâp gorau i’ch cefnogi. Mae’n caniatáu inni fynd i’r afael â’ch heriau mwyaf hanfodol.

Cyrchfan gyrfa

Yn 2018 fe wnaethom godi ymwybyddiaeth o adeiladu, gan gyrraedd dros 900,000 o bobl ifanc drwy ymgyrchoedd yn y cyfryngau cymdeithasol, a chefnogi digwyddiadau gyrfaoedd ledled Prydain, gan hyrwyddo adeiladu i fwy na 120,000.
Ar ôl gosod y gwaith sylfaen yn 2018, yn 2019 byddwn yn lansio ymgyrch genedlaethol a fydd yn newid agweddau i ddenu ac ysbrydoli llawer mwy o recriwtiaid. Byddwn yn ei lansio mewn ffordd fesul cam wedi’i thargedu a dim ond pan fydd yr holl systemau angenrheidiol ar waith.

Gweithlu sy’n barod i’r safle

Yn 2018 fe wnaethom lansio’r Gronfa Sgiliau Adeiladu,
gan greu 26 o ganolfannau ar-lein o Gronfa Sgiliau Adeiladu Llywodraeth y DU. Rydym yn gwybod bod arnoch angen llawer mwy o ymgeiswyr sy’n barod am waith, felly, yn 2019/20, byddwn yn cefnogi creu 20 o ganolfannau dysgu ychwanegol ar y safle ledled Cymru, yr Alban a Lloegr wledig – rhyngddynt, byddant yn darparu 31,000 o unigolion sy’n barod am waith neu hyfforddedig yn y tair blynedd nesaf.

Prentisiaethau cynyddol

Yn 2019 byddwn yn dechrau gweithgarwch a fydd, erbyn 2025, yn sicrhau cynnydd o
63% yn nifer y prentisiaid sy’n ymuno â’r diwydiant adeiladu a chynnydd o 110% yn amrywiaeth yr ymgeiswyr. Rydym eisoes wedi codi cyfraddau grant presenoldeb a chyflawniad a byddwn yn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer teithio a chynhaliaeth o fis Medi ymlaen, yn ogystal â lansio cynllun peilot i helpu busnesau bach a chanolig i gyflogi prentisiaid.

Dysgwyr yn weithwyr

Yn 2018 helpodd ein hymgyrchoedd gyrfaoedd i fwy o bobl fynd ymlaen i gyrsiau adeiladu ond rydym yn gwybod bod mwy o bobl yn cael eu hyfforddi yn ein colegau nag sy’n ymuno â’r diwydiant. O 2019 byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid addysg i ddyblu’r llif o ddim ond 9,000 yn awr, i 18,000 erbyn 2025.
Bydd Cynllun Peilot Gosod Briciau yn cychwyn y fenter hon ac yn gwella cyflogadwyedd dysgwyr
ar gyrsiau gosod briciau. Os yn llwyddiannus, byddwn yn ehangu hyn i gynnwys galwedigaethau eraill. Byddwn hefyd yn gweithio ar lwybrau eraill o AB i gyflogaeth, gan gynnwys lefelau T yn Lloegr.

Helpu busnesau bach a chanolig

Yn 2018 fe wnaethom helpu dros 1,400 o gyflogwyr bach a micro i gael cymorth hyfforddiant gwerth £6m. Yn 2019, byddwn yn ymestyn y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant i helpu cwmnïau Canolig eu maint, y rhai hynny sydd â hyd at 250 o weithwyr, ac yn parhau i fuddsoddi mewn cyflogwyr Bach a Micro drwy dyfu’r gronfa i £8m gan gyrraedd 1,900 o gwmnïau.

Aseswyr

Yn 2019/20 bydd ein buddsoddiadau yn golygu y caiff 220 o aseswyr ychwanegol eu hyfforddi eleni, gan ychwanegu’r gallu i ddarparu 22,000 o gymwysterau galwedigaethol ychwanegol y flwyddyn. Byddwn hefyd yn cyllido sefydlu wyth canolfan asesu, gan ychwanegu gallu pellach i hyfforddi aseswyr.

Clirio'r Holl Hidlau  

Wedi dod o hyd {{ layout.articles.length }} Erthyglau  

Ni ddarganfuwyd unrhyw erthyglau.