Ionawr 2020

Buddsoddiad yn y Dyfodol

7 Straeon - 21 mun darllen

360 CITB 360 CITB

Cyflwyniad

Rydym yn gwybod bod dyfodol sgiliau yn y diwydiant adeiladu yn bwysig i chi, yn ogystal â’r ffordd rydym yn buddsoddi’r Lefi i sicrhau bod cyflogwyr yn elwa i’r eithaf. Rydym am i’n gwaith fod mor dryloyw â phosibl er mwyn i chi allu gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud. Gwnaethom wrando ar eich adborth, ac rydym yn falch eich bod wedi’i chael hi’n haws defnyddio a darllen 360 – y wybodaeth ddiweddaraf ar flaenau eich bysedd, mewn un lle, gyda chlic botwm. Byddwch yn gallu gweld y straeon ar-lein sydd bwysicaf i chi.

Cymorth

Bydd buddsoddiad CITB mewn technolegau datblygol, sy’n werth £3.5 miliwn, yn helpu i baratoi sefydliadau’n well ar gyfer sicrhau eu busnesau at y dyfodol, tyfu eu cronfeydd talent a hyfforddi a datblygu sgiliau eu gweithluoedd presennol. Mae angen bod yn ystwyth, bod â meddwl agored, bod yn amyneddgar a chael cyllid i newid ar unrhyw gyflymder mewn unrhyw sector – mae CITB yma i helpu.

Darllen yr erthygl lawn

Denu

Gyda chymorth cyllid gan CITB a’r adnodd dynol sy’n cael ei gynnig gan bartneriaid diwydiant adeiladu’r DU, mae Ysgol y Gadwyn Gyflenwi’n enghraifft o’r hyn sy’n bosibl drwy ddod ynghyd i ddatblygu sgiliau’r gweithlu a rhoi’r adnoddau a’r hyder iddo fel y gall fynd i’r afael â heriau sy’n ymwneud â chynaliadwyedd.

Darllen yr erthygl lawn

Denu

Mae’r gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc gael eu hysbrydoli a gwneud cysylltiad sy’n newid bywydau â’r diwydiant adeiladu. Gwnaeth y rownd derfynol yn y DU ddangos i fwy na 70,000 o bobl fod y diwydiant adeiladu’n ddynamig ac yn ymgysylltiol ac yn gystadleuydd go iawn yn uchelgeisiau gyrfa cenhedlaeth iau.

Darllen yr erthygl lawn

Cymorth

Aeth dros 1,000 o gyflogwyr i 17 o ddigwyddiadau fel rhan o Sioe Deithiol CITB yn ystod yr hydref. Roedd y Sioe Deithiol yn gyfle i drafod yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant adeiladu, megis amrywiaeth a recriwtio, a llunio cynllun gweithredu i fynd i’r afael â nhw. Roedd hefyd yn rhoi sylw i syniadau newydd ac atebion i broblemau sy’n ymwneud â sgiliau yn y dyfodol, cynlluniau busnes a hyfforddiant.

Darllen yr erthygl lawn

Cymorth

05

Ariannu llwyddiant

Ionawr 2020

Ychydig dros flwyddyn ers iddi gael ei sefydlu, mae Cronfa Sgiliau Adeiladu CITB eisoes yn sicrhau canlyniadau drwy ddatblygu canolfannau hyfforddiant ar y safle. Maent wedi’u cynllunio i helpu i hyfforddi’r rhai sydd wedi bod yn ddi-waith yn hirdymor a’r rhai sy’n ystyried newid gyrfa i yrfa yn y diwydiant adeiladu, ac mae’r canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol.

Darllen yr erthygl lawn

Cymorth

Sicrhaodd Dinas-Ranbarth Leeds fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan CITB ar ôl i ymchwil ddangos bod bwlch clir mewn sgiliau yn yr ardal. Gall cyflogwyr bellach gael hyd at 40% o gost eu hyfforddiant ar ben grantiau gan CITB. Gellir defnyddio’r cyllid mewn sawl ffordd, sy’n cynnwys rhoi cymorth i nodi symptomau cynnar salwch meddwl.

Darllen yr erthygl lawn

Denu

Mae CITB yn cyflwyno ymgyrchoedd ar raddfa fawr sydd wedi’u cynllunio i newid barn am y diwydiant adeiladu a denu talent newydd iddo. Mae Future Made yn targedu pobl ifanc a’r bobl bwysig sy’n dylanwadu arnynt, ac mae Am Adeiladu’n eu helpu drwy roi gwybodaeth iddynt am yr holl yrfaoedd a chyfleoedd sydd ar gael pan fyddant yn barod i gymryd y cam nesaf.

Darllen yr erthygl lawn